Słownik

KREDYTOBIORCA

Kredytobiorca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała od kredytodawcy kredyt. W polskim prawie pojęcie kredytobiorcy odnosi się tylko do kredytu bankowego; osoba fizyczna, która zaciągnęła kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, jest określana mianem konsumenta. Kredytobiorca jest zobowiązany do korzystania z udostępnionej kwoty na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, a także do umożliwienia podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Powyższe dotyczy także konsumenta, który zaciągnął kredyt konsumencki w banku.

KREDYTODAWCA

Kredytodawca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która udziela kredytobiorcy kredytu. W polskich warunkach prawnych kredytodawcą może być: przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu (w tym m.in. bank) – w przypadku kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, bank – w przypadku pozostałych kredytów.
Bank będący kredytodawcą ma prawo do prowadzenia czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy oraz kontroli wykorzystania i spłaty kredytu.

HIPOTEKA

Hipoteka stanowi sposób zabezpieczenia  kredytu na nieruchomości (np. mieszkaniu) i jest formą zabezpieczenia stosowaną powszechnie przy kredytach i pożyczkach hipotecznych. Na jej podstawie Bank udzielający kredytu (wierzyciel) uzyskuje prawo do dochodzenia swojej wierzytelności (kredytu) w przypadku nie wywiązywania się z umowy przez kredytobiorcę (np.  w przypadku braku spłat kredytu).

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt hipoteczny jest kredytem zabezpieczonym hipoteką. Głównym warunkiem stawianym kredytobiorcy jest określony cel kredytowania, którym powinna być nabywana ze środków kredytu nieruchomość. Kredyt hipoteczny możesz uzyskać na zakup mieszkania, budowę lub remont domu.   Z uwagi na wysokość pożyczanych środków, jego spłata jest przewidziana na kilkadziesiąt lat (u nas okres spłaty może wynosić nawet  50 lat!).W odróżnieniu od kredytu hipotecznego, kredyt zabezpieczony nieruchomością  przeznaczony na inny (zwykle dowolny) cel, nazywany jest  pożyczką hipoteczną.

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczka hipoteczna jest korzystna, gdy chcesz pożyczyć dużą kwotę pieniędzy, na długi okres czasu, bez konieczności określania celu jej wydania. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie wówczas nieruchomość.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Kredyt konsolidacyjny  to po prostu zamiana kilku kredytów na jeden (skonsolidowany). 
Jeżeli masz kilka kredytów w różnych bankach, musisz pamiętać o kilku ratach, płatnych w różnych terminach, możesz zamienić je w jeden – często niżej oprocentowany, udzielany na dłuższy okres, wygodniejszy do spłacenia. 
Kredytodawca (bank) udziela Ci jednego kredytu na całą kwotę zadłużenia i dokonuje wpłat na wszystkie Twoje kredyty, a czasem wypłaca Ci dodatkową kwotę na dowolny cel.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Podstawowym warunkiem otrzymania pożyczki w banku jest zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu)Nasza zdolność kredytowa jest określana na podstawie naszej  sytuacji  finansowej: poziomu naszych dochodów oraz zobowiązań (długów). Na podstawie naszej zdolności kredytowej bank określi jak dużą kwotę kredytu lub pożyczki możemy otrzymać abyśmy byli w stanie ją spłacać bez problemu.Drugim istotnym aspektem dotyczącym zdolności kredytowej jest wartość nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie hipoteczne. Zazwyczaj banki  udzielają kredytów w maksymalnej wartości równej 100% wartości nieruchomości, a część banków ustala tę granicę poniżej. 

HISTORIA KREDYTOWA

Historia kredytowa to wszystkie dane zgromadzone w BIK na temat Twoich kredytów – tych, które aktualnie spłacasz i tych już spłaconych. Jedną z kluczowych informacji jest to, czy spłaty są (lub były) regulowane w terminie….
Skąd się bierze Twoja historia kredytowa w BIK?
Twoje dane są przesyłane do BIK za każdym razem, kiedy starasz się o jakiś produkt kredytowy w banku lub innej instytucji finansowej współpracującej z BIK. Następnie, już po udzieleniu Ci kredytu, do BIK regularnie spływają informacje o tym, jak spłacasz swoje zobowiązania – w terminie czy z opóźnieniami. Dane te są przekazywane (aktualizowane) przynajmniej raz w tygodniu aż do całkowitej spłaty zobowiązania.”
Źródło: BIK

OKRES KREDYTOWANIA

Okres kredytowania jest to czas od udostępnienia przez kredytodawcę kredytobiorcy środków do dyspozycji do momentu zwrotu przez kredytobiorcę całej sumy udostępnionych środków wraz z należnymi kredytodawcy odsetkami.

OKRES SPŁATY

Okres spłaty kredytu można określić również jako długość okresu kredytowania czyli czas na jaki zostaje udzielony kredyt.
W Bankach okres kredytowania zależy od rodzaju kredytu i tak np.dla kredytów gotówkowych okres ten wynosi zazwyczaj od 3-6 miesięcy do ok. 8-10 lat. Minimalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych to okres ok. 5 lat. Od 2014 r. maksymalny okres spłaty nowo przyznanego kredytu hipotecznego wynosi 35 lat, zgodnie z nakazem Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.
Na długość okresu kredytowania ma wpływ również wiek kredytobiorcy. Zazwyczaj suma wieku kredytobiorcy w momencie zaciągania kredytu hipotecznego oraz długości okresu spłaty nie może przekraczać 70-80 lat. Wynika z tego m.in., że np. 60-latek nie zaciągnie kredytu hipotecznego na dłużej niż 10, a w wyjątkowych sytuacjach 20 lat.

WALUTA KREDYTU

Waluta kredytu to waluta, w jakiej możemy zaciągnąć kredyt, np. hipoteczny. Jeszcze niedawno kredyty hipoteczne były dostępne zarówno w walucie własnej – złotych (PLN), jak i obcej – we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) i w euro (EUR). Obecnie, praktycznie wszystkie banki udzielają kredytów hipotecznych tylko w polskich złotych.